Log in

Actualització contingut Seguretat i Salut

S'ha actualitzat la secció de Seguretat i Salut de la nostra web, incorporant el protocol de visites d'obra de promotors i propietaris. Aquest document compta amb dues seccions que incorporen normes d'accés a l'obra per part dels propietaris i promotors en horari laboral i fora de l'horari laboral.

Un dels punts a destacar d'aquest document és la rellevància que se li dona a la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en l'horari laboral, tenint un paper actiu en matèria de prevenció de riscos per a treballadors i personal extern a l'obra.

Actualment, s'està treballant en altres publicacions de suport, com un model d'acta CAE per a treballadors externs, com per exemple el personal del laboratori o companyies subministradores o les recomanacions de mesures preventives per a episodis d'altes temperatures.

Trobareu el Protocol de visites del promotor/propietari dintre de la secció de recursos.

act SS

30/04/2024