Log in

Mesures per una correcta gestió de l'aigua

La situació de sequera al nostre país és alarmant, les darreres pluges han millorat el nivell dels embassaments però es manté la situació d’excepcionalitat a gran part del territori.

mapa sequera2

A les següents imatges es mostra la millora que ha representat les darreres pluges, però que es mantenen la situació d’emergència en 5 explotacions de la sequera i emergència 2 a la zona de l'Alt Empordà.

mapa sequera3

mapa sequera4

Per aquesta motiu volem impulsar algunes mesures per a estalviar aigua en el nostre sector. Seguidament es llista una sèrie de recomanacions per a una correcta gestió de l'aigua a les obres de construcció.

>> Fase de projecte


- Es recomana fer un estudi de l'actuació a realitzar, ja sigui obra nova com reforma. L'avaluació dels sistemes constructius i dels seus materials, prioritzant sistemes prefabricats o sistemes que no utilitzin aigua per la seva fixació.

>> Fase d'execució

- Instal·lació d'aixetes en zones de treball per evitar transport d'aigua a diferents nivells.

- Disposar a les aixetes, airejadors o difusor.

- Revisió periòdica de les instal·lacions que facin ús d'aigua.

- Instal·lació de claus de pas per a tallar el subministrament, en zones on s'hagi de fer servir l'aigua i també tallar-ho fora de l'horari laboral.

- Planificació de la neteja a obra, reutilització de l'aigua per netejar les eines i els mitjans auxiliars.

- El regat de superfícies polsoses es farà en aquells casos que puguin provocar afectacions a les persones del voltant. En la resta de casos es prioritzarà la utilització dels EPI adequats.

- Humidificació de materials ceràmics. La planificació dels treballs i una bona organització d'obra ens ajudaren a reduir l'aigua d'humectació. L'acopi del material ceràmic es farà de tal forma que no tingui una exposició directe del sol i distribuïdes en els nivells on s'han d'utilitzar. La humidificació és farà per immersió (bidons) i no reg.

- Es recomana dintre de les possibilitats de l'obra, la recollida de l'aigua de pluges amb sistemes passius.

>> Gestió de les aigües residuals

- Les empreses han de ser responsables de l'evacuació de les aigües residuals que puguin estar contaminades perquè no afectin rius, pous o fluxos d'aigua. També serà aplicable a qualsevol tipus de residu que pugui contaminar la xarxa d'aigua.

- Es recomana que les empreses contractades tinguin implementats processos d'estalvi d'aigua en els processos de neteja a l'obra i l'abocament de residus i aigües contaminades.

>> Capacitació professional

- Es recomana la formació dels treballadors en mesures d'estalvi d'aigües per la neteja d'eines i mitjans auxiliars així com en la neteja de les zones de treball.

09/05/2024